Zungenbrecher

Teil 1

Audiomitschnitt vom 7.10.2018 der deutschen LearnNa'vi Lern­gruppe (Haupt­gruppe); 20,2MB —  29 Minuten; Sprech­er: 'eveng te atan, Eana Unil, Neyri, Tomke, Wllìm (Ein­ver­ständ­nis der Sprech­er zur Veröf­fentlichung auf dieser Seite selb­stver­ständlich vorhan­den)

 

(Quelle: https://forum.learnnavi.org/pronunciation-phonetics/navi-lexical-sentences-for-pseudovowels-and-diphthongs/); Hin­weis: Die Sätze sind nicht immer gram­matikalisch kor­rekt oder ergeben Sinn! Sie dienen lediglich als Aussprache-Übung und lustiger Zeitvertreib xD

 1. Plltxe: hllteyä kllte sì txll'u hu ewll kxll soli.
 2. Mrra frrtu sì lrrtok amrr sì mrra ngrr sì vrrtep amrr, wrrpa fawn­r­rfe­na 'Rrta, prrkx­en­tr­rkrr si srrìri nìhrrap.  Fol fayrrfen 'Rrtati krro krro.
 3. Teri prrplla prrwll wrrpa plltxe!
 4. Tute lu tete ulte tute lu teng.  Tute lu tute te tupe?
 5. Ayu soaiä ayoe­hu räpìyey nìmeoau­ni­aea.
 6. 'Eoioa meoau­ni­aeaoio oe 'ieia.
 7. Oe sìlpo­ley tsnì tstewa tsmukan luke tstxo tsraymì namat­sew tspi­vang, slä tstal tskosì swiz­aw ke tsamun tsli­vam.
 8. Ngi­ma ngawng mì ngengeyä ngi­ma ngäng lu ngul.  Nìn­gay ngal nan­tan­git ngolän­gop nang!
 9. Nìkeftxo pxia atxkxe atx­ur pxolor.  Lal­mu atxkx­eyä pxunur spx­i­na stx­eli sì pxaya ayìpxa sì kxa a poltxe nìtx­an sì letx­epa skx­awng.  Set ultxa si kxitx kxu­tu­ta.
 10. 'Ivong 'oma Na'vi nì'i'a, talu­na olo' alu Rina' a'o' na'rìngmì lu 'e'al nìn­gay ulte prrte' oeri re'o livu.
 11. Nì'i'a hì'ia tì'i'a a'a'aw 'i'a.
 12. Vul­ka ke kä ko, ki kä ka ram ko!

Teil 2

 1. Ayikranay nìn­gay tswayay­on ayfay­fyavay ahay hay­a­lo.  Lu yayayr srak?  Hay­alo­vay.
 2. Kawkrr law nawnì­na oe syaw 'awlo pxaw aun­gia awngeyä.  Saw­tuteyä tsawla ayausiyu atspaw­nang nìhawng tamìng aun­gia ulte oe 'ole­fu rawke.
 3. Oe ätxäle säpi äieio sì swirä asyä'ä, ulte kivä nìngäzìk, ulte rä'ä miväkxu oe.
 4. Kop, rewon lef­pom oeru.  Tseo olo'ä nì'awlo lu 'o'.  Nìkeftxo, laroa mefo melo mamak­to mìso.  Ha, kivä ko! 'EKO! 'EKO! 'EKO!
 5. Lu oeru 'upxare mì uk, ulte ultxa lu tsat­seng teri toruk.  Ziva'u, ma tsmuk, ulte lu txur, talu­na kawn­ga ayu­nil lu tsat­sen­gur!
 6. Pey, fu Txewì nìyew ftx­ivey kxeyeyt atstew.
 7. Fwäkì ke fwe­fwi.
 8. Pori pxun­px­aw lu pxaw­px­un.

Teil 3

 1. Ayolo'ru tìho­lo lolo­ho nìho­lo.
 2. Mì ekx­tx­ua atxkxe aekx­txu ep'anga epxang sì nan­tang ftolän­gang nìtx­an nang.
 3. Fwa fwi fu fwa fwe­fwi ftue lu.
 4. Lu txanatana tan­hì atx­anatan txana atan atx­an.
 5. Tìkankx­an akx­anì kawkx­ana kxa­ka kxakx.
 6. Pxaw pxana pxaw­px­un pxor pxaw­pa.